Παραγωγική
Διαδικασία

Στάβλοι πάχυνσης

Η εταιρεία το 2007 ολοκλήρωσε την κατασκευή στάβλου εκτροφής και πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών. Ο στάβλος βρίσκεται στο ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας και έχει επιφάνεια 1250 τ.μ. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε προκείμενου η εταιρεία να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς με ελληνικά προϊόντα, ακόμα και σε περιόδους έλλειψης ζώων στην περιοχή της Θεσσαλίας, από όπου και αγοράζει κατά κύριο λόγο την πρώτη ύλη της. Ο κωδικός εκμετάλλευσης της είναι: EL42304538 (αφορά τα αιγοπρόβατα) και EL4201238 (αφορά τα βοοειδή).

Σφαγείο

Η εταιρεία λειτουργεί από το 2000 τρεις γραμμές παραγωγής – σφαγής (βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων), δυναμικότητας 2000 τόνων κρέατος το χρόνο, με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης S 41.

Επεξεργασία / τυποποίηση

Το 2008 ο χώρος επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος επεκτάθηκε και εκσυγρονίστηκε. Διαθέτει άδεια κτηνιατρικής έγκρισης με κωδικό αριθμό Α 125 και έχει δυναμικότητα 450 τόνων το χρόνο.

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να τυποποιεί τόσο συμβατικά, όσο και βιολογικά προϊόντα κρέατος.

Στην περίπτωση των βιολογικών ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:

  • Διαθέτει logo (σήμα)
  • Πιστοποιητικό προϊόντος
  • Κάνει χρήση του βιολογικού λογότυπου της Ε.Ε.

Ψυγεία Διάθεση Προϊόντων

Η Εταιρία στην καθαρή ζώνη διαθέτει ψυγεία για όλα τα σφάγεια και εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης των προϊόντων.

Αδρανοποίηση

Η μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας μπορεί να λύσει το πρόβλημα διαχείρισης των υποπροϊόντων πολλών επιχειρήσεων.

Είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις κατηγορίες των υποπροϊόντων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:

  • συνάψει σύμβαση με την εταιρεία
  • εφοδιαστεί με κάδους διαχωρισμού των υποπροϊόντων
  • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς
  • συνοδεύει την μεταφορά με εμπορικό έγγραφο

Η εταιρεία όντας ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του τελικού καταναλωτή (ΚΑΝ. 1774/2002) προέβη το 2008 στην ολοκλήρωση της κατασκευής μονάδας αδρανοποίησης ζωικών αποβλήτων. Τον Μάρτιο του 2009 η μονάδα αδειοδοτήθηκε με κωδικό αριθμό 61Y1ΕL42Μ. Τον Φεβρουάριο του 2010 εγκαταστάθηκε πυρολιτικός αποτεφρωτικός κλίβανος. Η Εταιρεία διαχειρίζεται μέσω αυτών όλες τις επικίνδυνές και μη κατηγορίες υποπροϊόντων (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3) της ακόλουθης κατάταξης.

Κατάταξη σε κατηγορίες των ζωικών υποπροϊόντων

Υλικά της κατηγορίας 1 – Περιέχουν τα κάτωθι ζωικά υποπροϊόντα:

Όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δορών και των δερμάτων, των ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ), των ζώων τα οποία θανατώνονται στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης της ΜΣΕ, των ζώων συντροφιάς, των ζώων ζωολογικών κήπων και τσίρκων, των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς, των άγριων ζώων όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από μεταδοτικές νόσους τα υλικά ειδικού κινδύνου τα οποία προσδιορίζονται ως ιστοί για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι είναι φορείς λοιμωδών παραγόντων τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον όλα τα ζωικά υλικά τα οποία συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και από άλλες εγκαταστάσεις από τις οποίες αφαιρούνται τα υλικά ειδικού κινδύνου τα απορρίμματα κουζίνας και τα υπολείμματα τροφών που προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές τα μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 και της (των) κατηγορίας (κατηγοριών) 2 ή/ και 3.

Υλικά της κατηγορίας 2 – Περιέχουν τα κάτωθι ζωικά υποπροϊόντα:

Tην κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, όλα τα υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από σφαγεία, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων των σφαγείων, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και μολυσματικών παραγόντων που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των υλικών της κατηγορίας 1, που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν τις κοινοτικές κτηνιατρικές προϋποθέσεις, τα ζώα εκτός της κατηγορίας 1 τα οποία δεν έχουν σφαγεί για ανθρώπινη κατανάλωση, τα μείγματα υλικών των κατηγοριών 2 και 3.

Υλικά της κατηγορίας 3 – Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:

Tα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους, τα μέρη σφαγέντων ζώων τα οποία απορρίπτονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν σημεία μεταδοτικής νόσου, δέρματα, οπλές, κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, το αίμα που λαμβάνεται από μη μηρυκαστικά ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγεία αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών και των καταλοίπων τήξης λιπών, τα πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους, λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία, το νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου, τα ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, με εξαίρεση τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου, καθώς και τα νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα κελύφη των αυγών των ζώων τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα καμιάς μεταδοτικής νόσου, το αίμα, τα δέρματα, οι οπλές, τα φτερά, το μαλλί, τα κέρατα, οι τρίχες και οι γούνες που προέρχονται από υγιή ζώα, τα υπολείμματα τροφών πλην των αναφερομένων στην κατηγορία 1.

Αποτέφρωση

Τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρία εγκατέστησε πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο. Ο εν λόγω περιστρεφόμενος πυρολιτικός κλίβανος έχει σχεδιασθει για την καύση υγρών απορριμάτων και απορριμάτων με μεγάλη υγρασία. Έχει τη δυνατότητα να κάψει οπιοδήποτε απόρριμα απο 70-1000kgr/h, με μέγιστη υγρασία 100%. Όλος ο κύκλος τριών προγραμμάτων καύσης ελέγχεται αυτόματα μέσω PLC εντός του ηλεκτρικού πίνακα και αυτό εξασφαλίζει τέλεια αποτέφρωση με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας.