Ψυγεία – Διάθεση Προϊόντων

Η Εταιρία στην καθαρή ζώνη διαθέτει ψυγεία για όλα τα σφάγεια και εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης των προϊόντων.